ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนเทศบาล  ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๗/๑ หมู่ที่ -   ตำบลหน้าเมือง        อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๓๘๖๐๔ โทรสาร ๐๓๒ - ๓๓๘๖๐๔ สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ ๖  จำนวน ๔๖ ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน  ๒๒  ตารางวา 
          ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
                  โรงเรียนเทศบาล  ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)  คุณหญิงสไบ  และคุณนายธนี  พหลโยธิน ได้ยกที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองราชบุรี  จำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน  ๒๒ ตารางวา ในสมัยนายณรงค์ วิรัตน์โยสินทร์         เป็นนายกเทศมนตรี  พ.ต.อ.พร้อม  สุขมาก  และนายรัตนชัย  โฆษะบดี  เป็นเทศมนตรี
                  เมื่อมีที่ดินแล้ว  นายณรงค์  วิรัตน์โยสินทร์   ได้จัดให้มีละครการกุศล  เรื่อง “ศึกเก้าทัพ” ขึ้นแสดงโดยคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ฝึกซ้อมโดยอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ได้เงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนบาท)  ได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อดินถมที่และสร้างโรงอาหาร
                  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายปฐม           สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติ แก่วงศ์ตระกูลของคุณหญิงสไบ   และคุณนายธนี   พหลโยธิน   จึงใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)
                  ดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้สร้างโรงเรียนหลังนี้เป็นเงิน  ๒,๒๕๗,๒๐๐ บาท  (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  การก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคาร  คสล.  เป็นอาคารคอนกรีต  ๓ชั้น  ชั้นล่างปล่อยโล่ง  ชั้นที่  ๒ และ ๓  มีชั้นละ ๕ ห้องเรียน รวมเป็น  ๑๐ ห้องเรียน  อาคารโรงอาหารชั้นเดียว กว้าง ๒๐ x ๒๐ เมตร   สิ้นค่าก่อสร้าง  ๓๙๘,๐๐๐ บาท  (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๕ เมื่อวันที่   ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕           นายเอื้อน สายหล้า  เป็นครูใหญ่คนแรก
                  นายเอื้อน  สายหล้า  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๘ เทศบาลได้แต่งตั้ง   นางสุรีย์กล่ำสมบัติ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาล ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี)  จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เทศบาลได้แต่งตั้ง นายรุ่ง  อาจนาเสียว มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาล๕(พหลโยธินรามินทรภักดี)จากวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๒๘ และเทศบาลได้แต่งตั้ง  นายยามรุ่ง  สายหล้า  มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๒๘ และได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๐ จนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระดับ  ๘  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗
                  ในปี พ.ศ.๒๕๓๔กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ส.ป.ช. ๒/๒๘  เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ชั้นล่างเปิด โล่งชั้นที่ ๒ และ ๓  มีห้องเรียนชั้นละ ๖ ห้องเรียน รวม ๑๒ ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง ๔,๕๑๑,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๓,๐๔๓,๖๐๐บาท)  รวมงบเทศบาล ๑,๔๖๗,๔๐๐ บาท)  เสร็จสิ้นเมื่อ  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  ในสมัย  นายบุญเอิบ กิตติอุดม เป็นนายกเทศมนตรี
                  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ โรงเรียนเทศบาล ๕ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก  ๓  ปี คือ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ตามหนังสือที่   มท.๐๓๑๘/ว.๕๒๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑จำนวน ๒ ห้องเรียน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๕ มีชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๗
                  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ กรมการปกครองได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น จำนวน  ๑๘ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง โดยเทศบาลสมทบเงินสะสมสร้างอาคารเรียนนี้จำนวน ๔,๖๓๘,๐๐๐ บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๔๐ เสร็จสิ้นตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
                  ปีการศึกษา  ๒๕๔๕   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๔๔
                  วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖   มีนายสนิท  มุสิกะศิริ  เป็นผู้อำนวยการและได้ย้ายสถานศึกษา   เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑
                  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ กรมส่งเสริมการปกครอง ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท  และเทศบาลสมทบ ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ  สน.ศท.อ.กลาง   เริ่ม  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ชั้นบนใช้เป็นโรงพลศึกษา  ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร พร้อมทั้งปรับปรุงสนามฟุตบอล   มีรางระบายน้ำโดยรอบ  ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙๐๐,๐๐๐ บาท
                  ปีการศึกษา ๒๕๔๗  เปิดสอนช่วงชั้นที่ ๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จำนวน  ๒  ห้องเรียนวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีนางพรรณี พระยาลอ เป็นผู้อำนวยการ และได้ย้ายสถานศึกษาเมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๒
                  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑กรมส่งเสริมการปกครองได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.  ๔  ชั้น ใต้ถุนโล่ง  หลังที่  ๑   จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน  ชั้นล่างโล่ง  เริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๒  เสร็จสิ้นตรวจรับงาน เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และกรมส่งเสริมการปกครอง  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙,๕๗๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังที่ ๒ จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน  ชั้นล่างโล่ง  เริ่มก่อสร้าง  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๒  เสร็จสิ้นตรวจรับงาน เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒
                  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  กรมส่งเสริมการปกครอง  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๘,๘๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  สน.ศท. ๔  ชั้น ชั้นล่างโล่ง  เริ่มก่อสร้าง  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  เสร็จสิ้นตรวจรับงาน  เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓  และกรมส่งเสริมการปกครอง  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สน.ศท. ชั้นลอย  เริ่มก่อสร้าง  ๕ มกราคม  ๒๕๕๓  เสร็จสิ้นตรวจรับงาน เมื่อวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๓
                    ปัจจุบันมี นางสาวอรุณี  เจริญจิตรกรรม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยมี  นายโชคอนันต์   นาคสงวน  เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา