ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางจันทร์ฉาย แก้วสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ดร.โสรัจจ์ แสนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชุติกาญจน์ ถิ่นมาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐภัทร เกาะแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายศรุต รัฐปัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววรันธร กลิ่นเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางจุไรรัตน์ แป้นโก๋
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5