ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางน้ำทิพย์ ณ วังขนาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางปิยะพัชร์ จุลกระเศียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภารัตน์ รัฐเรืองมณีโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางขวัญใจ แก้วหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเกตุสุดา หนูเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกมลวรรณ สัมฤทธิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัชดาวดี ปัญญาธีระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐธยาน์ วัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกษร เนียมเตียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพีระวัฒน์ สงคราม
ครูอัตราจ้าง / ครูพิเศษ

นางสาวฐานิต ร่วมชาติ
ครูอัตราจ้าง / ครูพิเศษ