ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางรัชดาภรณ์ ทองขุนนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกตุสุดา หนูเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัญชนา ศิริเอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิศากร ดีประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายทัศพล เขาถ้ำทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอรนลิน มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง / ครูพิเศษ

นางสาวปัญจพร คอมสติง
ครูอัตราจ้าง / ครูพิเศษ