ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศรีแพร ภู่พวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเยาวภา คล้ายยิ่งเหมือน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสาคร วงค์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจริยาภรณ์ คำศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางศรัณยา ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยสูงเนิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงทิพย์ อักษร
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูพิเศษ

นายอภิสิทธิ์ โชติแสง
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูพิเศษ

นางสาวศิริลักษณ์ ทองทราย
ครูอัตราจ้าง / ครูพิเศษ