ระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววริฐา ไมตรีจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนฤพร ลูกเสือ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายอภิรักษ์ สุขนิรันดร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศศิประภา เลิศเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางดลนพร แจ้งแช่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพิศมัย อินทนิล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวรัณภร เมือบศรี
ครูชำนาญการ/ครูพิเศษ

นางสาวนฤมล ศรีธนานันท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปฏิญญา เกตุมณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรี สอดแจ่ม
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวปรียา โนนสุม
พี่เลี้ยงอนุบาล