วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นคนดี
มีความรอบรู้เต็มตามศักยภาพ รักความเป็นไทย
ใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมก้าวสู่สากล โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม