ปรัชญา/คำขวัญ/วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


คำขวัญประจำโรงเรียน

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน


วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นคนดี
มีความรอบรู้เต็มตามศักยภาพ รักความเป็นไทย
ใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมก้าวสู่สากล โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม