ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจิราพร พาพลงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางหทัยรัตน์ ภวังครัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพดล ยอดยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกมลทิพย์ รัตนบรรเทิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางนิตยา วรวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4