เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเทศบาล ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 
เหล่า   นักเรียน  พากเพียร ทุกคนเล่าเรียนดี
แต่ละคน   มากมี   สามัคคี   ร่วมใจ  
หมั่นศึกษา   หาความรู้  นำมาสู่   เชิดชูไว้
ให้  ท.๕  ของเรายืนยง
เหล่า   แดงขาว    ร่วมใจ  ทำดี 
เรา  ต่างมี   วินัย   มั่นคง  
หมั่นขยัน  ซื่อสัตย์  และอดทน
เพื่อฝึกฝนให้   ตนดี