ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย พิศาลผล
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี เมืองราชบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ อินทร์แสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :