ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกนิษฐา สุขมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววัลลภา สำราญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอมรศรี ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุริยา ตาทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสิริพร พัวเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสิทธิโชค ชูชมชื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุรชัย บุญยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุวนันท์ สนับแน่น
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางผานิตา ตันเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายโอปอ ดีจันจ้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายชัยสิทธิ์ บูรณะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6